กกต.ประกาศแนวปฏิบัติ “หาเสียง” เลือกตั้ง อบต. 28 พ.ย.

คณะกรรมการการเลือกตั้ง ออกประกาศแนวปฏิบัติ การหาเสียงเลือกตั้ง อบต. 28 พ.ย.

วันที่ 11 เดือนตุลาคม 2564 คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ออกประกาศ เรื่อง การหาเสียงออกเสียง การติดประกาศรวมทั้งติดแผ่นป้ายของผู้สมัครรวมทั้งผู้ช่วยหาเสียงออกเสียง สำหรับการหาเสียงออกเสียงองค์การบริหารส่วนตำบล

ประกาศมีใจความบอกว่า จากที่คณะกรรมการการเลือกตั้งได้มีมติเห็นชอบในหนทางตามกลยุทธ์จัดแจงออกเสียงสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลรวมทั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบล โดยจัดวันออกเสียงในวันที่ 28 เดือนพฤศจิกายน 2564

ที่ทำการคณะกรรมการการเลือกตั้ง ขอให้ข้อมูลเพื่อเป็นแถวทางปฏิบัติสำหรับการออกเสียงฯ เพื่อการเลือกตั้งเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ดังต่อไปนี้

1. ช่วงเวลาการหาเสียงออกเสียงของผู้สมัครรวมทั้งผู้ช่วยหาเสียงออกเสียง

ผู้สมัครรับเลือกตั้งรวมทั้งผู้ช่วยหาเสียงออกเสียง สามารถหาเสียงออกเสียงได้เมื่อวันที่ กกต. ได้ประกาศกำหนดให้มีการออกเสียง อบต. เมื่อวันที่ 1 เดือนตุลาคม 2564 ตราบจนกระทั่งเวลา 18.00 น. ก่อนวันออกเสียง (27 พฤศจิกายน64)

2. การจัดทำรวมทั้งติดประกาศหรือติดแผ่นป้ายเกี่ยวกับการหาเสียงออกเสียง

2.1 ให้ผู้สมัครที่ปรารถนาทำรวมทั้งติดประกาศเกี่ยวกับการหาเสียงออกเสียงหรือทำรวมทั้งติดแผ่นป้ายเกี่ยวกับการหาเสียงออกเสียงปฏิบัติการ ดังต่อไปนี้

ประกาศ กว้างไม่เกิน 30 เซนติเมตร รวมทั้งยาวไม่เกิน 42 เซนติเมตร
แผ่นป้าย กว้างไม่เกิน 130 เซนติเมตร รวมทั้งยาวไม่เกิน 245 เซนติเมตร
2.2 รายละเอียดของประกาศหรือแผ่นป้ายเกี่ยวกับการเลือกตั้ง

1) ผู้สมัครสามารถบอกชื่อ รูปถ่าย ลำดับที่ประจำผู้สมัคร ชื่อของพรรคการเมือง สัญลักษณ์ของพรรคการเมือง สัญลักษณ์ แนวนโยบายของผู้สมัคร คติพจน์ คำขวัญ ข้อมูลที่มาที่ไปเฉพาะที่เกี่ยวกับเพศผู้สมัคร พร้อมบอกชื่อตัว นามสกุล ที่อยู่ของข้าหลวงประจำจังหวัดต้าง ผู้ผลิต จำนวน รวมทั้งวันเดือนปีที่ผลิตไว้บริเวณที่เห็นได้ชัดเจนของประกาศเกี่ยวกับการหาเสียงออกเสียงรวมทั้งแผ่นป้ายเกี่ยวกับการหาเสียงออกเสียง

2) ในกรณีการนำข้อมูลเกี่ยวกับพรรคการเมืองข้างต้น หรือการนำภาพบุคคลเพื่อใช้สำหรับในการหาเสียงออกเสียงจะต้องได้รับความยินยอมพร้อมใจจากบุคคลหรือพรรคการเมืองนั้น
และไม่ขัดต่อมาตรา 34 ที่พระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาชายแดนหรือประธานชายแดน พ.ศ.2562 รวมทั้งอาจนำภาพผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นพวกห้องประชุมชายแดนหรือประธานชายแดนในหน่วยงานดูแลส่วนท้องถิ่นเดียวกัน มาใช้สำหรับในการหาเสียงออกเสียงด้วยก็ได้

2.3 จำนวนของประกาศรวมทั้งแผ่นป้ายเกี่ยวกับการหาเสียงออกเสียงที่ผู้สมัครทำได้

1) ประกาศ ไม่เกิน 5 เท่า ของจำนวนหน่วยเลือกตั้งของแต่ละหน่วยงานดูแลส่วนท้องถิ่น

2) แผ่นป้าย ไม่เกิน 3 เท่า ของจำนวนหน่วยเลือกตั้งของแต่ละหน่วยงานดูแลส่วนท้องถิ่น

ทั้งนี้ การกำหนดจำนวน หลักเกณฑ์ วิธีการ รวมทั้งสถานที่ติดประกาศ/หรือติดแผ่นป้ายเกี่ยวกับการหาเสียงออกเสียงในแต่ละหน่วยงานดูแลส่วนท้องถิ่นให้เป็นไปตามประกาศที่คณะกรรมการการเลือกตั้งประจำหน่วยงานดูแลส่วนท้องถิ่นประกาศกำหนด

3. บทกำหนดลงโทษ

การติดประกาศหรือติดแผ่นป้ายสำหรับประกาศเกี่ยวกับการหาเสียงออกเสียงจะปฏิบัติได้เฉพาะในสถานที่ และก็มีขนาดรวมทั้งจำนวนไม่เกินที่คณะกรรมการการเลือกตั้งหรือผู้ซึ่งคณะกรรมการการเลือกตั้งมอบหมายกำหนด

หากฝ่าฝืนระวางโทษติดคุกไม่เกิน 6 เดือน หรือปรับไม่เกิน 10,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ ตามมายี่ห้อ 132 ที่พระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาชายแดนหรือประธานชายแดน พ.ศ.2562