ราชกิจจานุเบกษา โปรดเกล้าฯ ให้ถอดถอนสมณศักดิ์ “พระราชพัฒนาภรณ์”

ZW

ราชกิจจาฯ โปรดเกล้าฯ ให้ถอดถอนสมณศักดิ์ “พระราชพัฒนาภรณ์” พระราชาคณะชั้นราชสถิต ณ วัดไชโยวรวิหาร เพราะหากดำรงสมณศักดิ์อาจจะไม่งดงาม

วันที่ 3 เดือนมกราคม 65 ราชกิจจานุเบกษา ออกประกาศนร เล่ม 119 ในเวลาที่ 1 ข เรื่อง ถอดถอนตำแหน่ง ความว่า
ดังที่ทรงพระขอความกรุณาโปรดพระราชทานสัญญาบัตรตั้งตำแหน่ง “พระสิทธิปรับปรุงภรณ์” เป็น “พระราชปรับปรุงภรณ์” ไพเราะวิหารธุระ มหาคณิสสร บวรสังฆาราม ติดอยู่มวาสี พระราชาคณะชั้นราชสถิตในวัดไชโยวรวิหาร พระอารามหลวง จังหวัดอ่างทอง ในโอกาสพิธี เฉลิมพระชนมพรรษาวันที่ 5 ธันวาคม พุทธศักราช 2548 ตามประกาศนร ระบุวันที่ 28 พ.ย. 2548 นั้น

ด้วยเหตุว่าห้องประชุมมหาเถรชมรม ครั้งที่ 14/2546 ช่วงวันที่ 3 เดือนมิถุนายน 2564 ได้มีมติเห็นดีเห็นงามให้ “พระราชปรับปรุงภรณ์” ออกจากตำแหน่ง รองเจ้าคณะจังหวัดอ่างทอง รวมทั้งเจ้าอาวาสวัดไชโยวรวิหาร พระอารามหลวง ฐานหย่อนความสามารถ อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 5 ตรี แห่งพ.ร.บ.คณะสงฆ์ พุทธศักราช 2505 รวมทั้งที่ปรับปรุงแก้ไขเพิ่มอีกห้องประชุมมหาเถรชมรม ครั้งที่ 15/2564 ช่วงวันที่ 10 ส.ค. 2564 จึงได้มีมติเห็นดีเห็นงาม ให้ถอดถอน “พระราชปรับปรุงภรณ์” ออกจากตำแหน่ง เนื่องจากหากดำรงตำแหน่งบางทีอาจจะไม่สวยงาม

สำนักงานพุทธศาสนาแห่งชาติ จึงขอให้นำความกราบบังคมทูลพระกรุณาขออนุญาตพระบรมราชานุญาต ถอดถอน “พระราชปรับปรุงภรณ์” ออกจากตำแหน่ง รวมทั้งสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ได้นำความกราบบังคมทูลพระกรุณาต่อไปแล้ว